Wij streven er naar om een gevarieerd programma neer te zetten voor jong en oud, voor de rocker en de party animal, voor een gezellige borrel op zondagmiddag met een fijn stukje live muziek tot aan een fijne party tot in de kleine uurtjes. Je vindt het allemaal in De Lantaarn.

Huisregels

Artikel 1 – Huisregels De Lantaarn

1.1 Goed gedrag
De Bezoeker is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de normen van fatsoen. Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van (beveiliging)medewerkers van de Lantaarn op te volgen. Als de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze normen, de huisregels en/of instructies, kan de Bezoeker (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

1.2 Identificatie
De Bezoeker kan door een medewerker van de Lantaarn worden gevraagd zich te identificeren door middel van legitimatie of Toegangsbewijs, bijvoorbeeld om de leeftijd te controleren in verband met de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar. Als de Bezoeker geen identificatie kan laten zien of deze weigert te tonen, kan deze de (verdere) toegang tot de Locatie worden geweigerd zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

1.3 Fouillering en controle bagage
De Bezoeker is verplicht om mee te werken aan een eventuele fouillering (inclusief eventuele controle van meegevoerde handbagage) bij bezoek van het Evenement. Indien medewerking door de Bezoeker wordt geweigerd, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

1.4  Algemene huisregels
Het is de Bezoeker onder meer verboden:

 1. Foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de Locatie. Opnameapparatuur kan in beslag worden genomen voor de duur van het Evenement
 2. Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties kunnen in beslag worden genomen en worden vernietigd.
 3. Te roken op de Locatie.
 4. Glaswerk, plastic flessen, blik en/of gevaarlijke voorwerpen en/of hinderlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de Locatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 5. Drugs mee te brengen naar de Locatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken, en in sommige gevallen aanhouding en aangifte bij de politie.
 6. Gezichtsbedekkende kleding te dragen, als bij een Evenement sprake is van identiteitscontroles en/of veiligheidsrisico’s. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, kan de toegang tot de Locatie ontzegd worden.
 7. Grote (rug)tassen, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens of andere grote objecten mee te brengen naar de Locatie.
 8. Beschadigingen aan te richten aan de Locatie. De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de Locatie.
 9. Op de Locatie goederen van welke aard dan ook aan andere Bezoekers of derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen, zonder expliciete toestemming van de Lantaarn.
 10. Andere Bezoekers te hinderen, zoals ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) en diefstal.
 11. Openbaar dronkenschap te vertonen of onder invloed van drugs de Locatie te betreden.
 12. Te crowdsurfen, te stagediven of vergelijkbare handelingen te verrichten.
 13. Dieren niet zijnde een hulphond mee te brengen naar de Locatie.