Wij streven er naar om een gevarieerd programma neer te zetten voor jong en oud, voor de rocker en de party animal, voor een gezellige borrel op zondagmiddag met een fijn stukje live muziek tot aan een fijne party tot in de kleine uurtjes. Je vindt het allemaal in De Lantaarn.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toegangsbewijzen

1.1 Wanneer komt de overeenkomst tot stand?
De overeenkomst tussen de Lantaarn en de Bezoeker tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs koopt voor het Evenement bij de Lantaarn of een (Voor)verkoopadres.

1.2 Het Toegangsbewijs
Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft één Bezoeker recht op toegang tot het Evenement. Een Toegangsbewijs geeft geen recht op toegang na aanvang of na afloop van het betreffende Evenement.

1.3 Houder: recht op toegang
De houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. De Lantaarn mag ervan uitgaan dat deze houder ook de rechthebbende is en is niet verplicht om de geldigheid van het Toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.

1.4 Verlies, diefstal, beschadiging of misbruik
Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, etc.

1.5 Geldigheid toegangsbewijs
De Lantaarn kan alleen voor de geldigheid van het Toegangsbewijs instaan, als het Toegangsbewijs is gekocht bij de Lantaarn of een (Voor)verkoopadres. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij de Lantaarn of een (Voor)verkoopadres.

1.6 Toegangsbewijs niet ontvangen
De Lantaarn kan de ontvangst van het Toegangsbewijs niet garanderen. Als de Bezoeker geen Toegangsbewijs heeft ontvangen, dient hij dit tijdig voor het Evenement, aan de Lantaarn te melden. Tijdig wil zeggen in een dusdanig stadium voor aanvang van het Evenement zodat de Lantaarn het gekochte Toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw Toegangsbewijs kan verstrekken. Als het Toegangsbewijs is gekocht bij de Lantaarn of een (Voor)verkoopadres, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij de Lantaarn of een (Voor)verkoopadres. Bij gebrek aan bewijs is de Lantaarn niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken.

1.7 Maximum aantal toegangsbewijzen 
De Lantaarn heeft het recht om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Toegangsbewijzen per Bezoeker. De Bezoeker is verplicht zich aan het gestelde maximum te houden.

1.8 Servicekosten
De Lantaarn of het (Voor)verkoopadres is gerechtigd om de Bezoeker bovenop de prijs voor het Toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: servicekosten).

1.9 Retourneren 
Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

1.10 Lidmaatschap
De Lantaarn is gerechtigd om aan het recht op toegang de voorwaarde te verbinden dat de Bezoeker voorafgaand aan het bijwonen van het Evenement tegen betaling lid wordt van de Lantaarn.

 

 

 

Artikel 2 Aansprakelijkheid

2.1 Aansprakelijkheid van Lantaarn
De Lantaarn is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de aan Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van de Lantaarn en/of haar ondergeschikten. Bovendien komt alleen schade voor vergoeding in aanmerking, waartegen de Lantaarn verzekerd is. Als geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van de Lantaarn beperkt tot € 25.000- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

2.2 Uitsluiting schade
De aansprakelijkheid van de Lantaarn wordt onder meer uitgesloten voor:

  1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van) de Locatie en de door deze derden ingeschakelde personen;
  2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de (beveligings)medewerkers van de Lantaarn gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels of in het algemeen geldende regels van fatsoen;
  3. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen de Lantaarn en de Bezoeker betrekking heeft;
  4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

2.3 Aanbiedingen/aankondigingen
Aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven van de Lantaarn of een derde over een Evenement zijn vrijblijvend. De Lantaarn is niet aansprakelijk voor eventuele fouten gemaakt door de Lantaarn of derden in gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de (Voor)verkoopadressen.

2.4 Inhoud en kwaliteit van het Evenement
De Lantaarn is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoeren van het programma van het Evenement (waaronder uitdrukkelijk begrepen wijzigingen in en de lengte van het programma).

Artikel 3 Voorwaarden garderobe

3.1 Gebruik garderobe
Voor het gebruik van de garderobe of locker kan de Lantaarn een vergoeding vragen. De Lantaarn kan de afgifte van voorwerpen weigeren. Uitgangspunt is dat alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, helmen en paraplu’s worden geaccepteerd.

3.2 Ontvangstbewijs
Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van voorwerpen geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs.

3.3 Totaalwaarde maximaal € 150,-
De Lantaarn zal geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,-. Voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,- mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Degene die gebruik maakt van de garderobe garandeert dat de waarde van een af te geven voorwerp niet hoger is dan € 150,- en kan dus de Lantaarn niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan € 150,-

3.4 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de Lantaarn is te allen tijde beperkt tot € 150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). De Lantaarn is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade.

3.5 Vrijwaring
De Bezoeker die een voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart de Lantaarn voor schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.

3.6 Einde bewaarneming
Afgegeven voorwerpen worden door de Lantaarn bewaard uitsluitend voor de duur van het Evenement. De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij de Lantaarn af te halen voordat hij de Locatie verlaat, bij gebreke waarvan de Lantaarn het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van de Locatie, volgend op de in bewaargeving van het voorwerp.

Artikel 4  Overmacht

4.1 Wat is overmacht?
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming door de Lantaarn niet aan haar kan worden toegerekend in geval van Overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Lantaarn onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals oorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Lantaarn of derden, weersomstandigheden, niet-functionerend openbaar vervoer, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), faillissement van artiesten en/of organisator, overlast en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers en/of de artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door niet naar behoren functioneren van faciliteiten, en door andere evenementen.

4.2 Recht van de Lantaarn bij overmacht
Ingeval van overmacht heeft de Lantaarn het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

4.3 Annulering van Evenement
Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om na te gaan of een Evenement wordt geannuleerd of verplaatst en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel de Ondernemer zal proberen de Bezoeker van de annulering op de hoogte te brengen nadat de Ondernemer de benodigde informatie van Derde(n)  en/of artiest heeft ontvangen, kan de Ondernemer niet garanderen dat Bezoeker van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

Als het Evenement door de Lantaarn wordt geannuleerd, zal de Lantaarn aan de Bezoeker de vergoeding restitueren die de Bezoeker aan de Lantaarn of het (Voor)verkoopadres heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (Voor)verkoopadres, na overhandiging door de Bezoeker van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs voor het (geannuleerde) Evenement.

4.4 Verplaatsing van Evenement
Als het Evenement door de Lantaarn wordt verschoven naar een andere datum blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Als de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn Toegangsbewijs in te leveren bij een (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de Bezoeker aan de Lantaarn of het (Voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs overlegt. Bij verplaatsing van het Evenement naar een latere datum kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie als hij het Toegangsbewijs heeft ingeleverd bij het (Voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het Evenement plaatsvindt. Als het Evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het Toegangsbewijs.

4.5 Servicekosten en overige schade
Bij overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het Toegangsbewijs heeft gekocht bij de Lantaarn of een (Voor)verkoopadres, recht op restitutie van de servicekosten. De Lantaarn is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als de Lantaarn als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet. De Bezoeker kan ook geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

Indien u in het bezit bent van een ticket van een door de Corona – uitbraak geannuleerd evenement?  Dan kunt u deze gebruiken op de datum dat het evenement zal worden ingehaald. Hiervoor ontvangt u van ons bericht. Hou hiervoor uw email in de gaten.

Ook heeft u recht op restitutie van uw ticketgelden, als u geen gebruik wilt maken van een vervangende datum. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via: info@lantaarn.nl